ขั้นตอนการเป็นตัวแทนประกันชีวิต (Agent)

การวมัคร กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด
การสมัครสอบ
แบบกระดาษ
หรือcomputer
มี 2 ทางเลือก
ทางเลือกที่ 1
การสมัครสอบกับสมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA)
สามารถติดต่อสมัครสอบได้ 2 ช่องทางดังนี้

 • ฝ่ายบริการตัวแทน ของบริษัทฯ
  ชั้น 19 ตึก AIT
  – ใช้ใบสมัครแบบใหม่ โดยเลือกวิธีการสอบ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือแบบกระดาษ
  – ส่งใบสมัครสอบและสำเนาบัตรประชาชน
  – ทางโทรสาร 02-267-1430
  – หรืออีเมล์ Th.ags-exam@aia.com
  – ค่าสมัครสอบจะหักบัญชีผู้บริหารหน่วย 200 บาท
  – ผู้สมัครต้องสมัครล่วงหน้า 14 วัน
 • หรือสมัครโดยตรง ที่สมาคมประกันชีวิตไทย
  (TLAA)
  – เปิดสอบทุกวัน ค่าสมัครสอบ 200 บาท เลือกวิธีการสอบด้วยระบบคอมฯและกระดาษ
  – สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-679-8080
  – หรือ www.tlaa.org

ทางเลือกที่ 2
การสมัครสอบที่บริษัทฯ
จัดขึ้นร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA)

 • ใช้ใบสมัครแบบใหม่ โดยเลือกวิธีการสอบ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือแบบกระดาษ
 • ส่งใบสมัครสอบ/สำเนาบัตรประชาชน
  ทางโทรสาร 02-267-1430
  หรืออีเมล์ Th.ags-exam@aia.com
 • ค่าสมัครสอบหักบัญชีผู้บริหารหน่วย 200 บาท
 • ผู้สมัครต้องสมัครล่วงหน้า 14 วัน

ผู้สมัครสามารถเลือกสอบตามวันเวลาด้านล่าง

ประเภท
การสอบ
วันสอบ สถานที่ จำนวน
การสอบ
สอบ
คอมพิวเตอร์
ทุกวันอังคาร/
พุธ/พฤหัส
เวลา
18.00-19.30 น.
อาคาร
สาทรซิตี้
40 ท่าน
ต่อครั้ง
สอบ
กระดาษ
ทุกวันเสาร์
เวลา
17.00–18.30 น.
อาคาร
สาทรซิตี้
150 ท่าน
ต่อครั้ง
สอบ
กระดาษ
ทุกวันอาทิตย์
เวลา
13.30–15.30 น
อาคาร
JCB
150 ท่าน
ต่อครั้ง
ทางเลือกที่ 1
การสมัครสอบกับสมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA)
สามารถติดต่อสมัครสอบได้ 2 ช่องทางดังนี้

 • ฝ่ายบริการตัวแทนของบริษัทฯ
  – ใช้ใบสมัครแบบใหม่โดยเลือกวิธีการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร ์      หรือแบบกระดาษ
  – ส่งใบสมัครสอบ และสำเนาบัตรประชาชน ทางโทรสาร.02-267-1430 หรืออีเมล์ Th.ags-exam@aia.com
  – ค่าสมัครสอบจะหักบัญชีผู้บริหารหน่วย 200 บาท
  – ผู้สมัครต้องสมัครล่วงหน้า 14 วัน
 • หรือติดต่อสมัครสอบ กับสมาคมประจำภูมิภาคของท่าน
  – สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-679-8080 หรือ www.tlaa.org

ทางเลือกที่ 2
การสมัครสอบที่บริษัทฯ
จัดขึ้นร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA)
สามารถสมัครติดต่อสอบได้ 2 ช่องทางดังนี้

 • ติดต่อฝ่ายบริการตัวแทนของบริษัทฯ
  – ใช้ใบสมัครแบบใหม่ โดยเลือกวิธีการสอบ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือแบบกระดาษ
  – ส่งใบสมัครสอบและสำเนาบัตรประชาชนทาง โทรสาร 02-267-1430
  หรืออีเมล์ Th.ags-exam@aia.com
  – ค่าสมัครสอบจะหักบัญชีผู้บริหารหน่วย 200 บาท
  – ผู้สมัครต้องสมัครล่วงหน้า 14 วัน
 • ติดต่อผู้ประสานงาน Recruiting Champion ประจำภาคของท่าน
การอบรม
หลักสูตร
ตัวแทนประกันชีวิต จำนวน14 ชม.
การอบรมสามารถสมัครอบรมได้ 2 ช่องทางดังนี้
1. สถาบันประกันชีวิตไทย TII

 • ดำเนินการอบรมโดยสถาบันประกันภัยไทย ค่าสมัครอบรม 1,627 บาท (ค่าธรรมเนียมอบรม1,177 บาท + ค่าหนังสือ 250 บาท + ค่าธรรมเนียมสอบ คปภ. 200 บาท)
 • สอบถามตารางการอบรมและรายละเอียดการสมัครอบรม ที่โทร. 02-671-7440-1, 02-249-8586 โทรสาร 02-671-7427 หรือเว็บไซต์ www.tiins.com

2. จัดโดยบริษัทฯ ร่วมกับสถาบันประกันชีวิตไทย

 • TII – Inhouse
  สอบถามตารางอบรมและสมัครสอบได้ที่ฝ่าย Agency Recruiting ชั้น 3 ตึก AIB หรือดูข้อมูลได้ที่
  www.facebook.com/agency.recruiting
การอบรมสามารถสมัครอบรมได้ 2 ช่องทางดังนี้1.สถาบันประกันชีวิตไทย TII

 • ดำเนินการอบรมโดยสถาบันประกันภัยไทย ค่าสมัครอบรม 1,627 บาท (ค่าธรรมเนียมอบรม1,177 บาท + ค่าหนังสือ 250 บาท + ค่าธรรมเนียมสอบ คปภ. 200 บาท)
 • สอบถามตารางการอบรมและรายละเอียดการสมัครอบรม ที่โทร. 02-671-7440-1, 02-249-8586 โทรสาร 02-671-7427 หรือเว็บไซต์ www.tiins.com

2.จัดโดยบริษัทฯ ร่วมกับสถาบันประกันชีวิตไทย
TII – Inhouse

 • สอบถามตารางอบรมและสมัครสอบได้ที่ผู้ประสานงาน Recruiting Champion ประจำภาคของท่าน หรือดูข้อมูลได้ที่ www.facebook.com/agency.recruiting

ระยะเวลาประกาศผลสอบ

 หัวข้อ ระยะเวลาการประกาศผล  ตรวจผลสอบจาก
สมาคมประกันชีวิต 3-5 วันทำการนับจากวันสอบเสร็จ http://www.tlaa.org
สอบคอมพิวเตอร์ ทราบผลสอบทันทีในที่วันสอบเสร็จ
(กรณีสอบไม่ผ่านมีการสอบซ่อมเพิ่มเติม)
อบรมตัวแทนคุณภาพ TII 5 วันทำการนับจากวันสอบเสร็จ http://www.tiins.com

ผ่านการอบรมได้รับใบรับรองเพื่อออกใบอนุญาตตัวแทนฯ เท่านั้น
แต่จะต้องเข้าอบรม MCG เพื่อรับใบรับรองเพื่อออก Code กับบริษัท AIA