เส้นทางอาชีพของที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor)

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor) มาจากการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน ทักษะ และความสามารถให้กับตัวแทน FA ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมเข้มข้น (FA Intensive Training) และกิจกรรมส่งเสริมการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Activities Management) เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้ทางการเงินเพิ่มเติมและนำไปสู่การมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License) ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ที่ปรึกษาการเงินจำเป็นต้องมี เพื่อที่จะได้มีคุณสมบัติในการนำเสนอและให้คำแนะนำกับลูกค้าในการวางแผนการเงิน (Financial Planning) คลอบคลุมทุกด้าน

บทบาทและหน้าที่ของตัวแทน FA ในวันนี้ มีความแตกต่างจากตัวแทนประกันชีวิตในอดีต เนื่องจากสภาพแวดล้อมในตลาดการเงิน และประกันชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินและประกันชีวิต อีกทั้งพลวัตรของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้ตัวแทน FA จะต้องมีการทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในอาชีพ

ตัวแทนที่ปรึกษาการเงิน (FA Agent) เป็นอาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดที่ชัดเจน อยากมีอิสระและเป็นเจ้าของกิจการ แต่การที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ ตัวแทน FA จะต้องมีความมุ่งมั่นและมีวินัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ (Commitment & Discipline)นอกจากนี้ ตัวแทน FA ยังมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าเป็นผู้บริหารหน่วยและเจ้าของสำนักงาน (เจ้าของกิจการ) ต่อไป

ผลตอบแทนของตัวแทนประกันชีวิต

โครงสร้างผลประโยชน์สำหรับตัวแทน

รายเดือน รายไตรมาส รายปี อื่นๆ
1) ค่าบำเหน็จปีแรก
2) โบนัสเบี้ยประกันปีแรก
รายปี (APB)
3) โบนัสตัวแทนใหม่
4) ผลประโยชน์จากอาชีพ
ตัวแทน (Career Benefit)
5) ค่าบำเหน็จปีต่ออายุ
6) เงินโบนัสรายไตรมาส
6.1) จาก FYC (L+CS+PA)
6.2) จาก FYC (Riders+PA)
7) เงินโบนัสปลายปี
7.1) จาก FYC (L+CS+PA)
7.2) จาก FYC (Riders+PA)
8) สวัสดิการตัวแทน
(เพิ่มสิทธิ ASPP)
9) ค่าตอบแทนสมทบ

อาชีพตัวแทนประกันชีวิตของ เอไอเอ คุณสามารถเติบโตเป็นผู้บริหารในสายอาชีพนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณเอง เรากำหนดกฎเกณฑ์ในการเป็นผู้บริหารจากผลงานของคุณเอง ดังนี้

และคุณสามารถเติบโตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ และสร้างรายได้อยู่ในระดับแนวหน้าของวงการประกันชีวิต กับการทำคุณวุฒิ Premier Agent ดังนี้

คำอธิบาย
APB (Annual Premium Bonus) 10% จากคอมมิชชั่นปีแรก
FYC (First year commission) คอมมิชชั่นปีแรก
L (Life) กรมธรรม์ประกันชวิต
CS (Group) ประกันกลุ่ม
PA (Personal Accident) ประกันอุบัติเหตุ
Rider สัญญาเพิ่มเติม เช่น สัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคมะเร็ง เป็นต้น
ASPP สิทธิ์ในการซื้อหุ้นบริษัทฯ
L19M 70% (Limra 19 month 70%) อัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ภายใน 19 เดือน ไม่ต่ำกว่า 70%